2 czerwca 2017

Rekrutacja

Dokumenty należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście (możliwe jest przesłanie skanu mailowo przed dostarczeniem oryginału).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Moduł 1.
Programy kształcenia

Akademickie Centrum Zdrowia

W zadaniu mogą wziąć udział studenci kosmetologii i dietetyki od trzeciego do szóstego semestru studiów. Studenci zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2020 (24 UP z kosmetologii, 12 UP z dietetyki)
 • tura 2: 01.07.2020 – 30.09.2021 (24 UP z kosmetologii, 12 UP z dietetyki)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2022 (24 UP z kosmetologii, 12 UP z dietetyki)

W module w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 36 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. dostępowe: studenci WFiNoZ WSZ kierunku kosmetologia i dietetyka, 2 i 3 roku studiów licencjackich . To studenci posiadający już praktyczne umiejętności i mogący je ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Są to osoby, które w ciągu roku lub dwóch wejdą na rynek pracy.
  W zajęciach praktycznych weźmie udział 108 UP (K102/M6) – 72 studentów kosmetologii (K72/M0) i 36 studentów dietetyki (K30/M6).
 2.  punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Kosmetologia – ścieżka kształcenia w języku angielskim
Cosmetology – Bachelor Study in English

Oferta skierowana do 20 UP (K20/M0), minimum 10 obcokrajowców.
The offer is addressed to 20 project participants, minimum 10 foreigners.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć komplet dokumentów w dziale rekrutacji WSZ w terminie 07.2019 – 30.09.2020.

 1. Wypełnione podanie
 2. Wniosek o udział w projekcie
 3. Oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty.
  Dokumenty muszą być tłumaczone na język polski przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
  lub
 • polskiego konsula urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
 1. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami przy wydawaniu paszportu) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym(format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
 2. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł) – opłata jednorazowa, bezzwrotna
  ALIOR BANK SA
  19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
  (payment title: name and surname, Cosmetology)
 1. zaświadczenie lekarskie (może zostać dostarczone później, jednak nie później niż do 01.10.2019)

To participate in the project you have to  submit required documents till 30.09.2020:

 1. completed application form
 2. application for participation in project
 3. the Certificate of Secondary Education recognized in Poland by virtue of law or under an international agreement or by administrative procedure for a superintendent of education.
  All documents presented in a foreign language must be translated into Polish. Translation can be made by either:
  • Polish sworn translator (whose name appear on the list of sworn translators at the Polish Ministry of Justice);
  • Polish consul in the country where the certificate was issued;
 4. one current photo (as for passport) + CD with digital photo ((*.jpg, 368×456 [widith x height. px], 300 dpi”)
 5. confirmation of entry fee (85 PLN) and electronic student card (22 PLN) – one-time non-refundable fee
  ALIOR BANK SA
  19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
  (payment title: name and surname, Cosmetology)
 1. a medical certificate about the absence of contraindications to study in these fields (to be made in Poland, can be provided later but no later than 1st October 2019)

KRYTERIA REKRUTACJI/ CRITERIA OF RECRUITMENT:

 1. dostępowe: oferta skierowana do 20 UP (K20/M0), minimum 10 obcokrajowców.
  access: the offer is addressed to 20 project participants, minimum 10 foreigners.
 2. punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).
  points: absence of professional and key competencies (15 points), absence of professional experience (5 points), disability (5 points), residence of rural areas (5 points), low material status (5 points).
 3. dodatkowe: o przyjęciu na studia decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rozpoczęcia studiów.
  additional: the admission for study is decided on the order of submiting the set of required documents.

 

Moduł 2
Szkolenia  podnoszące kompetencji

W zadaniu mogą wziąć udział studenci dietetyki od trzeciego do szóstego semestru studiów. Studenci zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2020 (24 UP)
 • tura 2: 01.07.2020 – 30.09.2021 (24 UP)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2022 (24 UP)

W module w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 24 osoby.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Uczestnicy projektu to 72 studentów (K58/M14) dietetyki, którym do zakończenia kształcenia pozostaje od 1 do 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego
 2. punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Moduł 3
Staże u pracodawców

W zadaniu mogą wziąć udział studenci dietetyki studiów stacjonarnych od trzeciego do szóstego semestru studiów.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2020 (10 UP)
 • tura 2: 01.07.2020 – 30.09.2021 (10 UP)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2022 (10 UP)

W module w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 10 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Uczestnicy projektu to 72 studentów (K58/M14) dietetyki, którym do zakończenia kształcenia pozostaje od 1 do 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego
 2. punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Moduł 6
Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni

W zadaniu mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2019 (10UP)
 • tura 2: 01.07.2020– 30.09.2020 (10 UP)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2021 (10 UP)

W zadaniu w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 10 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. dostępowe: W ramach działań uczelni wspartych z EFS kompetencje podniesie 30 pracowników dydaktycznych. Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.
 2.  punktowe: staż pracy w WSZ – 2-5 lat (5 pkt.), powyżej 5 lat (10 pkt.), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt)

Moduł 6
Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych

W ramach działań uczelni wspartych z EFS kompetencje podniesie 12 kadry zarządczej i administracyjnej, co wpłynie na wsparcie zmian  organizacyjnych i podniesie kompetencje kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w  terminie 07.2017 – 30.09.2017 (12 UP).

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. dostępowe: W ramach działań uczelni wspartych z EFS kompetencje podniesie 12 kadry zarządczej i administracyjnej, co wpłynie na wsparcie zmian organizacyjnych i podniesie kompetencje kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
 2. punktowe: staż pracy w WSZ – 2-5 lat (5 pkt.), powyżej 5 lat (10 pkt.), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt)

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 1. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.
 2. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej powr.wsz.pl, a także w Biurze projektu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  1. Zbieranie wniosków rekrutacyjnych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (np. orzeczenie o niepełnosprawności, ankieta oraz test diagnostyczny).
  2. Weryfikację kryteriów dostępu – utworzenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej weryfikacji.
  3. Weryfikację kryteriów premiujących. Możliwe odwołanie do Władz WSZ.
 4. Wybór uczestników kursów – protokół z postępowania Komisji Kwalifikacyjnej.